Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Wie zijn wij?

het adres van onze website is: www.cpas1200.be

Inleiding

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe (hierna het OCMW) is een lokale openbare dienst met als opdracht aan personen en gezinnen de maatschappelijke dienstverlening toe te kennen die de gemeenschap verschuldigd is. Het garandeert eenieder een menswaardig leven.

Als openbare dienst verzamelt en verwerkt het OCMW persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Privacywet”).

Het OCMW is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid bij het verzamelen en verwerken van gegevens en hecht veel belang aan de optimale bescherming van alle gegevens over de natuurlijke personen waarover het beschikt en stelt alles in het werk om de voortdurende conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd onder de Nederlandse afkorting “AVG”) te verzekeren.

Via dit privacybeleid informeert het OCMW u over de manier waarop het onder meer persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en bewaart van de natuurlijke personen van wie het de gegevens heeft verzameld in het kader van zijn opdrachten.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke)

Uw gegevens worden verwerkt door het OCMW, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zijn contactgegevens zijn:

Karrestraat 27 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Algemeen telefoonnummer: 02/777.75.31

Algemeen e-mailadres: CPAS.Communication@ocmw.woluwe1200.be

Voorzitter

Mevrouw Fabienne Henry
Gulledelle 98 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
f.henry@ocwm.woluwe1200.be

Secretaris-generaal

Meneer Grégory Jacques
Gulledelle 98 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
g.jacques@ocmw.woluwe1200.be

2. Hoe contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming

et OCMW heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld met als opdracht:

1. het OCMW te adviseren en te informeren;

2. de naleving en toepassing van de wetgeving en reglementering in overeenstemming met het nationale recht te controleren.

Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze DPO:

Ter attentie van de Functionaris voor gegevensbescherming

Gulledelle 98 – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Telefoonnummer: 02/777.76.32

Email : dpd@ocmw.woluwe1200.be

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

1.       Definitie

Een persoonsgegeven is “alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect”. (hierna “persoonsgegevens”).

Bijvoorbeeld: een naam, voornaam; rijksregisternummer, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, nummerplaat enz.

2.     De gegevens die rechtstreeks bij u worden verzameld

Voor de uitvoering van zijn opdrachten, met name wanneer u een aanvraag tot maatschappelijke hulp indient, een aanvraag tot recht op maatschappelijke integratie, een aanvraag tot opname in ons rusthuis, een aanvraag voor een woning, de overeenkomst voor budgetbeheer of tijdens het bezoek aan onze website, verzamelt het OCMW uw persoonsgegevens.

Zo worden door onze ambtenaren de volgende categorieën van persoonsgegevens verzameld:

 1. Identiteitsgegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, geboorteplaats, burgerlijke staat
 2. Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres
 3. Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres
 4. Financiële informatie: bankrekeningnummer, maandelijks/jaarlijks inkomen (vastgoed, beroep), maatschappelijke of familiale uitkeringen, pensioenen, aanslagbiljet personenbelasting
 5. Informatie i.v.m. opleiding/studie: cv, getuigschriften, diploma’s
 6. Gevoelige info: in bepaalde situaties kan het gaan om medische gegevens (medisch verslag, ziekenfondssituatie) of een uittreksel uit het strafregister

Deze lijst is louter indicatief en niet limitatief.

3.  Belangrijkste informatiebronnen

Wij verzamelen voornamelijk persoonsgegevens bij u. Wanneer dit niet het geval is, komen de gegevens uit de databanken die worden beheerd door de socialezekerheidsinstellingen waartoe wij toegang hebben voor de uitvoering van onze opdrachten, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

4. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verzameld en verwerkt?

Het OCMW treedt op in het kader van de wettelijke opdrachten die hem worden toegekend door de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.

Het kan uw persoonsgegevens verwerken, met name voor de volgende doeleinden:

 1. toekennen van steun aan rechthebbenden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van openbaar belang;
 3. u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bv. portretrecht).
 4. Enz.

5. Wat is de wettelijke basis om uw gegevens te verwerken?

Overeenkomstig artikel 6 van de AVG verwerkt het OCMW uw gegevens in het kader van zijn opdrachten alleen op basis van ten minste een van de volgende gronden:

 1. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van openbaar belang;
 3. u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bv. portretrecht).

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt door het OCMW voor interne doeleinden.

Het OCMW moet uw gegevens ook delen met verschillende openbare of private instellingen in het kader van de uitvoering van zijn opdrachten, wanneer het daartoe verplicht is door de wet of door een rechterlijke beslissing.

Het OCMW geeft sommige van uw gegevens door aan zijn verwerkers voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de werking van de zomertoepassingen/beheerssystemen waarop het zich heeft ingeschreven. De verwerkers mogen slechts handelen op basis van de instructies die hen werden meegedeeld door het OCMW.

De mededeling van uw gegevens aan de hierboven vermelde derden gebeurt uitsluitend voor de doeleinden die worden bepaald in punt 4 en binnen de grenzen van de wettelijke grondslagen (punt 5) en in overeenstemming met het beroepsgeheim en de waarborgen die vereist zijn door de AVG. In geen geval worden uw gegevens meegedeeld voor commerciële doeleinden of verkocht aan derden.

7. Het bewaren van uw gegevens

Het OCMW moet uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen (bv. fiscaal, sociaal).

Uw gegevens worden bewaard gedurende een termijn die in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

1.      Uw rechten 

De AVG garandeert de betrokkenen, zoals u, een reeks rechten (artikelen 12 tot 22, AVG). Deze rechten zijn:

 • Het recht op informatie: u hebt het recht op elk moment te weten welke persoonsgegevens wij verwerken en in welke mate wij deze gegevens gebruiken;
 • Het recht van inzage: u hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en er een gratis kopie van te ontvangen;
 • Het recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om opschorting van het gebruik van uw gegevens te vragen, met name indien er betwisting over bestaat;
 • Het recht op uitwissing: u hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist, met name wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Er moet benadrukt worden dat dit recht op uitwissing voorrang geeft in geval er een hoger belang op het spel staat en rekening houdend met de wettelijke bewaringsverplichtingen van het OCMW;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een derde naar keuze over te dragen in een machineleesbaar formaat;
 • Het recht op intrekking van de toestemming: bijvoorbeeld in het kader van het portretrecht. Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Maar dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die gebaseerd was op uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Sommige van deze rechten zijn onderworpen aan wettelijke voorwaarden en kunnen slechts worden uitgeoefend onder de voorwaarden vastgelegd door de reglementering en onder voorbehoud dat de rechten en vrijheden van derden niet worden aangetast (privéleven, beroepsgeheim enz.).

2.   Hoe de rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen via een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek door ons Inzageformulier te versturen ter attentie van onze DPO:

Gelieve uw aanvraag over te maken met:

 • het ingevulde formulier. U vindt het hier
 • een recto-versokopie van uw identiteitskaart als bewijs van uw identiteit

3.   Antwoordtermijn

De antwoordtermijn bedraagt 30 dagen vanaf de ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag of het aantal aanvragen kan deze termijn met een maand worden verlengd. In dat geval zullen wij u binnen 15 dagen na ontvangst van uw aanvraag op de hoogte brengen. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken. Uw aanvraag wordt bewaard zolang er beroep mogelijk is.

Indien u van mening bent dat het OCMW zijn verplichtingen niet is nagekomen en uw privéleven heeft geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Adres : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: 02/274.48.00

E-mail: contact@apd-gba.be

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

9. De maatregelen voor informatiebeveiliging

Wij streven ernaar de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Daarom passen wij binnen onze instelling een privacybeleid toe. Bovendien moet elk personeelslid het beroepsgeheim naleven overeenkomstig de artikelen 36 en 50 van de organieke wet van 8 juli 1976 en artikel 458 van het Strafwetboek.

We verbinden ons ook ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de informatie te beschermen tegen verlies, kwaadwillige wijziging, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

Bovendien vraagt het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe aan zijn externe dienstverleners en leveranciers om steeds passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een gepast veiligheidsniveau te garanderen voor de bescherming van de persoonsgegevens.

10.  Update

Dit Beleid kan worden gewijzigd om zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke bepalingen. U kunt steeds de meest recente versie van ons Beleid raadplegen op onze website.

Deze versie werd geüpdatet in mei 2021.

11.  Cookiebeleid

1. Over het cookiebeleid

Dit cookiebeleid bepaalt wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, welke soorten cookies we gebruiken, d.w.z. welke informatie we met behulp van cookies verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe we cookievoorkeuren kunnen controleren. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen. U kunt uw instemming met de cookieverklaring te allen tijde wijzigen of intrekken op onze website.

Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonsgegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor volgende domeinen: ocmw1200.be
[user_consent_state]

2. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Deze cookies helpen om de website correct te laten werken, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en een beter begrip van de werking van de website mogelijk te maken door te analyseren wat werkt en wat verbeterd moet worden.

3. Hoe gebruiken wij cookies?

 Onze website maakt voor meerdere doeleinden gebruik van noodzakelijke interne cookies en zogenaamde cookies van derden. De nodige interne cookies worden gebruikt op onze website en dit voornamelijk om ervoor te zorgen dat de website correct werkt zonder persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. Cookies van derden maken het mogelijk om te begrijpen hoe u met onze website omgaat en dienen om de veiligheid van onze diensten te waarborgen, om advertenties te leveren die relevant zijn voor u en, over het algemeen, om u een betere en verbeterde gebruikerservaring te bieden en om uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

4. Welke soort cookies gebruiken we?

 • Zogenaamde “essentiële” technieken: Sommige cookies zijn essentieel en dienen ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van alle functies van onze site. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te behouden en veiligheidsdreigingen te voorkomen. Ze verzamelen noch stockeren persoonlijke informatie
 • Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, de pagina’s van de website die werden bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons om de prestaties van de website en de verbeterpunten te begrijpen en te analyseren.
 • Marketing: Als onze website advertenties toont, dan worden de marketingcookies gebruikt om de advertenties te personaliseren zodat ze relevant zijn voor u. Deze cookies helpen ook om de effectiviteit van deze reclamecampagnes te volgen.

De informatie die is opgeslagen in deze cookies kan ook worden gebruikt door externe advertentieleveranciers om u advertenties te tonen op andere websites in de browser.

 • Functioneel: Dit zijn cookies die bepaalde niet-essentiële functies op onze website ondersteunen. Deze functies omvatten het integreren van content zoals video’s of het delen van content van de website op sociale mediaplatforms.
 • Voorkeuren: Deze cookies helpen ons om uw browserinstellingen en -voorkeuren, zoals taalvoorkeuren, op te slaan om u een betere en efficiënte ervaring te bieden bij uw volgende bezoeken aan de website.

[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”The below list details the cookies used in our website.”]

5. Hoe cookies beheren of verwijderen?

Als u beslist om uw voorkeuren te wijzigen tijdens uw browsersessie, kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” klikken op uw scherm. Het toestemmingsbericht zal opnieuw worden getoond, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Bovendien bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies te blokkeren en te verwijderen die door websites worden gebruikt. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te blokkeren/verwijderen. Lees meer over het beheren en verwijderen van cookies op de website wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u