Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

Onze missie

Omdat iedereen recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, en deze tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, heeft het OCMW tot opdracht aan de personen en aan de gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Deze hulp kan materieel, sociaal, medisch, medico-sociaal of psychologisch zijn.

Het OCMW vervult uiteraard deze opdracht overeenkomstig de meest aangepaste sociale werkmethodes en mits eerbiediging van de ideologische, filosofische of religieuze opvattingen van iedereen.

De samenstelling van het OCMW

Fabienne Henry

De Voorzitster leidt de activiteiten van het OCMW.

De Voorzitster wordt gekozen bij geheime stemming door en onder de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Ze waakt over het vooronderzoek van de zaken die worden voorgelegd aan de Raad, aan het Vast Bureau en aan de Bijzondere Comités.

Ze roept de vergaderingen ervan op en bepaalt de agenda ervan.

Ze is belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad, van het Vast Bureau en van de Bijzondere Comités.

Ze kan niet zelf beslissen over de toekenning van een steun, behalve in geval van hoogdringendheid. En zelfs in dat geval, alleen binnen de perken die zijn bepaald in de wet en in het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en op voorwaarde dat ze haar beslissing voor goedkeuring voorlegt aan de eerstvolgende Raad.

Contact

Email : f.henry@ocmw.woluwe1200.be

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn leidt het OCMW.

De leden ervan noemt men OCMW-raadsleden. Het gaat om politiek afgevaardigden, verkozen door de Gemeenteraad na elke gemeenteraadsverkiezing. Om de zes jaar wordt er dus een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn verkozen.

De leden van de Raad

Sinds 1 maart zijn de leden van de Raad:

Mevrouw Fabienne HENRY – Voorzitster – LB-Défi
E-mail : f.henry@cpas.woluwe1200.be

Mevrouw Isabelle GOBERT – LB-Défi
E-mail : i.gobert@cpas.woluwe1200.be

De heer François ANGENOT – Ecolo
E-mail : f.angenot@cpas.woluwe1200.be

De heer François DOMINICY – Ecolo
E-mail : f.dominicy@cpas.woluwe1200.be

De heer Christian PEETERS – LB-Défi
E-mail : c.peeters@cpas.woluwe1200.be

De heer Martial VAN DEN BROECK – Les Engagés

E-mail : m.vandenbroeck@cpas.woluwe1200.be

Mevrouw Nathalie RIABICHEFF – LB-Défi
E-mail : n.riabicheff@cpas.woluwe1200.be

Mevrouw Marie-Françoise PEETERS – LB-Indépendance libérale
E-mail : m.peeters@cpas.woluwe1200.be

De heer Jacques MELIN – LB-Défi
E-mail : j.melin@cpas.woluwe1200.be

De heer Jean-Jacques VANDEVELDE – LB-Indépendance libérale
E-mail : j.vandevelde@cpas.woluwe1200.be

Mevrouw Anne DRION DU CHAPOIS – LB-Défi
E-mail : a.drionduchapois@cpas.woluwe1200.be

Mevrouw Francine BETTE – LB-Défi
E-mail : f.bette@cpas.woluwe1200.be

Mevrouw Joëlle CHANTRY – LB-Indépendance libérale
E-mail : j.chantry@cpas.woluwe1200.be

Mevrouw Godelieve LIPPENS – MR+
E-mail : g.lippens@ocmw.woluwe1200.be

 

Het Vast Bureau staat in voor de afhandeling van de lopende bestuurszaken.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn richt binnen zijn schoot een Vast Bureau op dat bestaat uit de Voorzitster en vier door de Raad verkozen leden.

De Voorzitster van de Raad is van rechtswege Voorzitster van het Vast Bureau.

Het Vast Bureau bestaat uit:

 • Fabienne HENRY, Voorzitster van het OCMW,
 • Christian PEETERS,
 • Nathalie RIABICHEFF,
 • Jacques MELIN,
 • Godelieve LIPPENS,
  Marie PEETERS.

Grégory Jacques

Elk OCMW heeft een Secretaris-generaal.

Zijn belangrijkste opdrachten zijn:

 •  Het bijwonen van de vergaderingen van de Raad, het Vast Bureau en van de Bijzondere Comités, hij bereidt de dossiers voor die aan deze instanties zullen worden voorgelegd, hij waakt over de motivering van de beslissingen en over de naleving van de wet, en over het bijhouden van het archief;
 • onder het toezicht van de Voorzitster onderzoekt hij de zaken, leidt hij de administratie en is hij het hoofd van het personeel;
 • hij tekent samen met de Voorzitster alle stukken die van het centrum uitgaan (het OCMW kan enkel gebonden worden door een dubbele handtekening, die van de Voorzitster en van de Secretaris-generaal);
 • hij stelt een voorontwerp van begroting op samen met de verantwoordelijken van de verschillende diensten.
Contact

Email : g.jacques@ocmw.woluwe1200.be

 

Leden van het Directiecomité

De Secretaris-generaal

De heer Grégory JACQUES
Email : g.jacques@ocmw.woluwe1200.be


De Financieel Directeur:

DirecteurYouri DELWIT
E-mail : y.delwit@cpas.woluwe1200.be


Departement Human Resources

Email: C_GRH@cpas.woluwe1200.be


Departement Maatschappelijk Welzijn

Directeur: Maxime VILAIN

E-mail : m.vilain@cpas.woluwe1200.be


Departement ICT

Directeur:  Nuria TORREGROSA FERRE 
E-mail: c_ict@cpas.woluwe1200.be


Departement Infrastructuur

Directeur: Julien  Broers
E-mail : j.broers@cpas.woluwe1200.be


Departement Boekhouding en Begroting

Directeur:  
E-mail : 


Departement Verzorgingsinstellingen en diensten

Directeur:  
E-mail : 


Interne controle

Verantwoordelijke: Saida IMZRI
E-mail : s.imzri@cpas.woluwe1200.be


Afgevaardigde voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO)

Data protection officer

Email: DPD@cpas.woluwe1200.be

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat uit meerdere raadsleden van de sociale actie en de Voorzitter van het OCMW, die beslissingen nemen over de aanvragen voor hulp namens het OCMW.

Het BCSD is samengesteld uit:

Fabienne HENRY

email: f.henry@cpas.woluwe1200.be;

Francine BETTE

email: francinebette@yahoo.com;

Joëlle CHANTRY

email: joelle.chantry@gmail.com;

Anne DRION DU CHAPOIS

email: anne.drionduchapois@hotmail.fr;

François DOMINICY

email: dominicyfrancois@hotmail.com.


En de volgende plaatsvervangers:

François ANGENOT

email: f.angenot@cpas.woluwe1200.be;

Jacques MELIN

email: j.melin@cpas.woluwe1200.be;

Marie PEETERS

email: m.peeters@cpas.woluwe1200.be;

Joseph VRANKEN

email: vrankenfalise@gmail.com.

Hoe kan het OCMW u helpen?

U alle nodige informatie geven om uw rechten te doen gelden en u doorverwijzen naar de juiste diensten.

De nodige stappen zetten om uw sociale rechten te regelen (inschrijving bij een ziekenfonds, recht op werkloosheidsuitkeringen enz.).

Zorgen voor psychosociale, morele of educatieve begeleiding zodat u uw problemen kunt overwinnen.

Maatregelen nemen om werk te verschaffen wanneer u een periode van tewerkstelling moet aantonen om volledig recht te hebben op bepaalde sociale uitkeringen; het OCMW kan ook zelf optreden als werkgever.

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u