Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe

FAQ

Aarzel niet om de meest gestelde vragen te raadplegen voordat u contact met ons opneemt

Ons centrum bevindt zich op twee locaties: 

 1. Karrestraat 27 – 1200 SLW: maatschappelijke eerstelijnsdienst
 2. Gulledelle 98 – 1200 SLW: maatschappelijke tweedelijnsdiensten – Professionele inschakeling, activering, schuldbemiddeling, huisvestingsdienst, energiedienst en het LOI (lokaal opvanginitiatief). 

 

 1. Karrestraat 27:

Maatschappelijke permanentie:

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij u een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

 

Voormiddag

Namiddag

Maandag

9.00 – 11.30 u

Gesloten

Dinsdag

Gesloten

Gesloten

Woensdag

Gesloten

Gesloten

Donderdag

9.00 – 11.30 u

Gesloten

Vrijdag

Gesloten

Gesloten

Contact van de eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar, op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

       2. Gulledelle 98:

Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.

 

Voormiddag

Namiddag

Maandag

9.00 u – 12.00 u

13.30 u – 16.00 u

Dinsdag

Gesloten

Gesloten

Woensdag

9.00 u – 12.00 u

13.30 u – 16.00 u

Donderdag

9.00 u – 12.00 u

13.30 u- 16.00 u

Vrijdag

9.00 u – 12.00 u

13.30 u- 16.00 u

 

 1. U kan ons callcenter bereiken op dit nummer: 02 777 75 31
 2. Via e-mail op dit adres: ssg@cpas.woluwe1200.be
 3. Indien u geen e-mailadres hebt en u wilt documenten naar uw maatschappelijk assistent sturen, kan dat via het WhatsApp-nummer: 0475.55.03.18

Sinds 1 oktober 2002 spreken we niet meer van bestaansminimum (minimumuitkering), maar van recht op maatschappelijke integratie.

Dit maatschappelijk recht neemt concreet de vorm aan van, ofwel een job, ofwel een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie (in de vorm van een contract), ofwel de uitkering van een leefloon.

Om van het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, moet de aanvrager tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Nationaliteit: Belg, staatloos of erkende vluchteling zijn, of vreemdeling zijn die ingeschreven is in het bevolkingsregister (d.w.z. gevestigd zijn), of burger van de Europese Unie zijn (of familielid van een burger van de Europese Unie) met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden.
 2. Leeftijd: meerderjarig zijn of minderjarig ontvoogd door het huwelijk, ongehuwde minderjarige met een of meerdere kinderen ten laste of zwangere minderjarige zijn.
 3. Verblijfplaats: gewoonlijk, vast en legaal in België verblijven.
 4. Onvoldoende bestaansmiddelen: niet over voldoende middelen beschikken. De aanvrager kan er geen aanspraak op maken en is niet in staat deze te verkrijgen, hetzij door eigen inspanningen, hetzij op andere wijze. Het OCMW berekent de inkomsten van de betrokkene overeenkomstig de reglementering. In sommige gevallen wordt rekening gehouden met de inkomsten van de samenwonende personen.
 5. Werkbereidheid: de aanvrager moet zijn werkbereidheid bewijzen, tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen dit verhinderen. Voor jongeren onder de 25 jaar geldt een specifieke regel: als zij een geïndividualiseerd contract voor maatschappelijke integratie aanvaarden, voldoen zij aan deze voorwaarde van ‘werk’. Dit contract kan betrekking hebben op werk, opleiding, studies…
 6. Uitputting van de rechten op sociale uitkeringen: de rechten op uitkeringen die de persoon zou kunnen genieten krachtens de sociale wetgeving doen gelden (bv. pensioen, werkloosheidsuitkeringen).
 7. Uitputting van de rechten op alimentatie: in dat geval kan het OCMW de aanvrager verplichten om zijn rechten te doen gelden ten aanzien van de personen die hem alimentatie verschuldigd zijn (echtgenoot, ex-echtgenoot, ouders, kinderen).

Als iemand het moeilijk heeft en een aanvraag voor hulp wil indienen bij het OCMW, moet hij/zij een afspraak maken met een maatschappelijk assistent van het OCMW van de gemeente waar hij/zij woont. Zo is het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe enkel bevoegd voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe.

De aanvrager krijgt dan een afspraak. Tijdens dit gesprek onderzoekt de maatschappelijk assistent de hulpaanvraag en informeert de aanvrager over zijn rechten en plichten. De aanvrager moet in ruil alle elementen voorleggen die nodig zijn voor het maatschappelijk onderzoek. Opgelet: indien er opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen worden gegeven aan het OCMW, kan de toegekende hulp geschorst of stopgezet worden en desgevallend teruggevorderd worden.

Na het eerste gesprek krijgt de aanvrager een ontvangstbewijs dat dient als bewijs dat er een hulpaanvraag werd ingediend.

Op basis van deze informatie stelt de maatschappelijk assistent een verslag op dat hij/zij voorlegt aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD). Het Comité neemt vervolgens een beslissing over de hulpaanvraag. Merk op dat de aanvrager van het leefloon het recht heeft om gehoord te worden op de dag dat zijn dossier voorkomt.

Er moet een beslissing worden genomen binnen de 30 dagen na ontvangst van de hulpaanvraag en die beslissing moet binnen 8 dagen worden betekend (d.w.z. officieel meegedeeld).

Indien de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW of indien ze niet werd genomen binnen de opgelegde termijn, kan hij in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden na de datum van betekening of na de datum waarop ze uiterlijk verstuurd had moeten worden.

Meer informatie vindt u op de website ‘OCMW-info-CPAS’.

Er moet een beslissing worden genomen binnen de 30 dagen na ontvangst van de hulpaanvraag en die beslissing moet binnen de 8 dagen worden betekend (d.w.z. officieel meegedeeld).

Een aanvraag om financiële hulp indienen:

Als iemand het moeilijk heeft en een aanvraag voor hulp wil indienen bij het OCMW, moet hij/zij een afspraak maken met een maatschappelijk assistent van het OCMW van de gemeente waar hij/zij woont. Zo is het OCMW van Sint Lambrechts Woluwe enkel bevoegd voor de inwoners van Sint Lambrechts Woluwe.

De aanvrager krijgt dan een afspraak. Tijdens dit gesprek onderzoekt de maatschappelijk assistent de hulpaanvraag en informeert de aanvrager over zijn rechten en plichten. De aanvrager moet in ruil alle elementen voorleggen die nodig zijn voor het maatschappelijk onderzoek. Opgelet: indien er opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen worden gegeven aan het OCMW, kan de toegekende hulp worden geschorst of stopgezet en desgevallend worden teruggevorderd.

Na het eerste gesprek krijgt de aanvrager een ontvangstbewijs dat dient als bewijs dat er een hulpaanvraag werd ingediend.

Op basis van deze informatie stelt de maatschappelijk assistent een verslag op dat hij/zij voorlegt aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Het Comité neemt vervolgens een beslissing over de hulpaanvraag. Merk op dat de aanvrager van het leefloon het recht heeft om gehoord te worden op de dag dat zijn dossier voorkomt.

Er moet een beslissing worden genomen binnen de 30 dagen na ontvangst van de hulpaanvraag en die beslissing moet binnen de 8 dagen worden betekend (d.w.z. officieel meegedeeld).

Indien de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW of indien ze niet werd genomen binnen de opgelegde termijn, kan hij in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden na de datum van betekening of na de datum waarop ze uiterlijk verstuurd had moeten worden.

Meer informatie vindt u op de website OCMW-info-CPAS.

Neen, want werkbereidheid is een van de voorwaarden voor de toekenning van een leefloon en gelijkwaardige maatschappelijke hulp.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, indien de aanvrager om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan werken.

Wat zijn gezondheids- of billijkheidsredenen?

Gezondheidsredenen

Gezondheidsredenen zijn medische redenen die gestaafd moeten worden met een medisch attest. Het OCMW kan de aanvrager die gezondheidsredenen inroept ook onderwerpen aan een medisch onderzoek door een door het OCMW aangestelde en bezoldigde arts.

Voorbeelden van gezondheidsredenen:

 • Iemand die zou kunnen werken maar zich vooraf moet laten behandelen voor een zware drugsverslaving
 • Zwaar werk kan niet worden overwogen voor een vrouw die enkele maanden zwanger is of medisch bewezen rugproblemen heeft

 

Billijkheidsredenen

Het OCMW beoordeelt de billijkheidsredenen geval per geval. Deze beoordeling hangt af van verschillende factoren.

Voorbeelden:

 • Studies kunnen een uitzondering vormen op de werkbereidheid. Studenten moeten echter aantonen dat de studies nuttig zijn voor hun professionele toekomst, dat ze een zekere aanleg hebben voor de studies en dat ze hun levensomstandigheden willen verbeteren door deeltijds werk  dat verenigbaar is met hun studies of door occasioneel werk te verrichten.
 • De situatie van een alleenstaande moeder met meerdere kinderen.
 • Een leefloon is altijd financiële steun
 • Bij maatschappelijke hulp kan het gaan om financiële steun, maar ook om hulp in natura, een aanvraag voor een referentieadres voor een dakloze of een andere vorm van hulp.
  Ook een leefloongerechtigde kan aanvullende maatschappelijke hulp aanvragen. 
 • Meer info: De website van de POD Maatschappelijke Integratie

U kan bij het OCMW verschillende soorten hulp krijgen:

De voorwaarden om recht te hebben op een leefloon

 1. Uw effectieve verblijfplaats hebben in België (in de gemeente van het OCMW in kwestie) 
 2. Meerderjarig zijn of gelijkgesteld zijn met een meerderjarige 
 3. Belg zijn of behoren tot bepaalde categorieën van vreemdelingen 
 4. Niet over voldoende middelen beschikken 
 5. Werkbereid zijn 
 6. Uw rechten op andere sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekenfonds, handicap enz.) of op alimentatie doen gelden 

Meer algemene maatschappelijke hulp (zoals hulp bij medische kosten, energie/huurkosten enz.) 

Voor deze twee soorten hulp moet uw maatschappelijk assistent een maatschappelijk onderzoek uitvoeren. 

 • Wij nodigen u uit om naar de spreekuren te komen die elke maandag en donderdagochtend van 9:00 tot 11:30 uur plaatsvinden. Deze worden gehouden op het adres: Gulledelle 98 te 1200 Woluwe-Saint-Lambert.

  De maatschappelijk werkers van het OCMW nemen aanvragen in behandeling in het Frans en het Nederlands. Als u een andere taal spreekt, zorg dan dat u begeleid wordt door een vertaler bij uw bezoek aan de spreekuren…

  Als u niet in staat bent om te reizen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: ssg@cpas.woluwe1200.be met vermelding van uw contactgegevens.

Raadpleeg onze complete gids voor een gedetailleerde lijst van de vereiste documenten in verschillende situaties.

  • Om een leefloon te betalen beschikt het OCMW over een termijn van 15 dagen na de beslissing tot toekenning door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
  • De betalingen vinden gewoonlijk plaats tijdens de laatste 3 werkdagen van elke maand. 
  • Als uw dossier een maandelijkse controle vereist (bijvoorbeeld als u een bewijs van werk of gebrek aan werk moet voorleggen), zal de betaling pas gebeuren nadat we uw document ontvangen hebben. 

  Voorbeeld: Ik werk elke maand enkele uren en breng mijn loonbrief van oktober op vrijdag de 30e binnen. Mijn betaling wordt normaal door het OCMW gestort bij de bank op de volgende woensdag van november.

  • Als die termijn verlopen is, neem dan contact op met uw maatschappelijk assistent of laat een bericht achter bij ons callcenter.

Ja. Om hulp te krijgen van het OCMW bij het zoeken naar werk, moet u een leefloon ontvangen. Als dat zo is, neem dan contact op met uw maatschappelijk assistent voor meer informatie.

Een inschakelingsmedewerker van de dienst Professionele Inschakeling zal dan contact met u opnemen om u te helpen bij uw zoektocht naar werk.

Ja.
Ons centrum beschikt inderdaad over een dienst Schuldbemiddeling. 

Meld je aan bij de receptie van onze site Gulledelle 98 – 1200 SLW op dinsdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.00 uur voor een eerste gesprek.

U kunt zich tijdens de openingsuren aanmelden aan de receptie van de sociale eerstelijnsdienst in de Karrestraat 27.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de wachtdienst die uw dossier zal behandelen wanneer uw maatschappelijk assistent afwezig is en uw aanvraag niet kan wachten tot hij of zij terug is. 

Stuur hiervoor een e-mail naar dit adres: ssg@cpas.woluwe1200.be of neem contact op met ons callcenter op 02 777 75 31.

Ja.

 • We hebben maatregelen ingevoerd om de bevolking van onze gemeente te helpen in deze moeilijke tijden. Voor hulp kunt u contact opnemen via e-mail op dit adres: covid-19@cpas.woluwe1200.be
 • Indien u geen e-mail kunt versturen, kunt u op maandag en donderdag tussen 9 en 11.30 uur naar de wachtdienst komen. Als u geen van beide landstalen spreekt, komt u best met een vertaler langs tijdens de openingsuren van de wachtdienst.

Gulledelle 98 

Maatschappelijke permanentie

Gelieve tijdens de coronacrisis de steunaanvragen bij voorkeur in te dienen via e-mail: ssg@ocmw.woluwe1200.be

Indien nodig is de maatschappelijke permanentie waarbij je een steunaanvraag kan indienen, toegankelijk zonder afspraak op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.

Karrestraat 27

Contact maatschappelijke eerstelijnsdienst

De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar,op afspraak, alle werkdagen, behalve op dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of telefonisch op het nummer 02/777.75.31.

 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 11.30 uGesloten
DinsdagGeslotenGesloten
WoensdagGeslotenGesloten
Donderdag9.00 – 11.30 uGesloten
VrijdagGeslotenGesloten
 VoormiddagNamiddag
Maandag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
DinsdagGeslotenGesloten
Woensdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Donderdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u
Vrijdag9.00 – 12.00 u13.30 – 16.00 u