Bienvenue au Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-Saint-Lambert

Accueil > Action Sociale > Le CPAS et vous > Welke zijn uw rechten ten aanzien van het OCMW ?

Welke zijn uw rechten ten aanzien van het OCMW ?

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die het OCMW vergaart wordt verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We delen u ook mee dat uw toestand zal worden verwerkt in strikte naleving van de vertrouwelijkheid (art. 36 en 50 van de organieke wet op de OCMW’s - artikel 458 van het Strafwetboek). Objectieve gegevens van uw dossier kunnen echter wel worden meegedeeld aan de gerechtelijke overheden in geval van fraude van uw kant en na een beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die u aan het OCMW zult meedelen in het kader van uw steunaanvraag kunnen worden geverifieerd bij de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en zullen worden geregistreerd in het secondaire netwerk van de OCMW’s dat eraan is gekoppeld.

In overeenstemming met de wet van 30/07/2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de artikelen 15, 16 en 17 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (AVG), kunt u het detail opvragen van de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en indien nodig vragen om ze te laten aanpassen of wissen. Het volstaat een e-mail te sturen naar de afgevaardigde voor de gegevensbescherming : DPD@cpas.woluwe1200.be

Informatie

Wenst u informatie te krijgen over uw rechten en plichten op het vlak van het recht op maatschappelijke integratie of eender welke andere steun, staan de maatschappelijk assistenten voor u klaar om te vragen te beantwoorden.

Bijstand

Wanneer u met het De OCMW onderhandelt over een arbeidscontract of over uw geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie, kunt u zich laten begeleiden door een persoon van uw keuze (bv. : een familielid, een afgevaardigde van een vereniging enz.).

Bedenktijd

Alvorens een arbeidscontract of een geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie te ondertekenen, kunt een bedenktijd van 5 dagen vragen aan het OCMW. Tijdens die termijn kunt u het document bijvoorbeeld bespreken met een vertrouwenspersoon.

Gesprek

Wanneer u in het kader van een geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie problemen ondervindt, kunt u vragen om in gesprek te gaan met uw maatschappelijk assistent(e). Hij of zij moet u een gesprek toestaan binnen de vijf werkdagen (maar niet op zaterdag, zondag en feestdagen).

Verhoor

Voor het OCMW een beslissing neemt over uw recht op maatschappelijke integratie, kunt u vragen gehoord te worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, die gemachtigd is om beslissingen over u te nemen. Bij dat verhoor mag u zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon van uw keuze.

© 2020 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact