Bienvenue au Centre Public d’Action Sociale de Woluwe-Saint-Lambert

Accueil > News > Beroepsgeheim en vertrouwensrelatie tussen hulpvragers en maatschappelijk (...)

Beroepsgeheim en vertrouwensrelatie tussen hulpvragers en maatschappelijk werkers veilig gesteld

In zijn arrest van 14 maart 2019 heeft het Grondwettelijk Hof, naar aanleiding van een beroep ingesteld door de Liga voor de Mensenrechten samen met onder meer het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe, de verplichting tot actieve communicatie van de maatschappelijke werkers in de instellingen van de sociale zekerheid, waaronder de OCMW’s, vernietigd.

Deze verplichting was opgenomen in artikel 46/1 van het wetboek van strafrechtelijk onderzoek, een bepaling die de regering in mei 2017 overhaast heeft aangenomen in het kader van de strijd tegen het terrorisme.

Deze bepaling hield een dubbele verplichting in, een actieve en een passieve, voor alle instellingen van de sociale zekerheid, om het beroepsgeheim op te heffen bij ernstige aanwijzingen van terroristische feiten.

De verplichting tot actieve communicatie legde aan de maatschappelijk werkers op om bij “ernstige aanwijzingen van terroristische feiten” dit te melden. Deze bepaling werd bekritiseerd door o.m. ons OCMW want de omschrijving ervan was niet duidelijk in de wet en de reikwijdte ervan was onzeker. Volgens ons kon het dus niet dat de inschatting van de aanwijzingen werd overgelaten aan het oordeel van de maatschappelijke werkers.

In zijn arrest stelt het Hof dat enkel de actieve verplichting die de maatschappelijke werkers hadden om een steunaanvrager aan te geven bij de Procureur des Konings bij ernstige vermoedens van terrorisme anti-grondwettelijk was.

Het Grondwettelijk Hof handhaaft de passieve verplichting in de bestreden bepaling. Bijgevolg is het voor een openbaar aanklager altijd mogelijk om in het kader van het onderzoek naar terroristische daden bij een OCMW informatie op te vragen die onder het beroepsgeheim valt. Deze verplichting is echter beperkt tot administratieve informatie (identiteitsgegevens, adres, toegekende bijstand, enz.).

Verder zal het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe net zoals in het verleden al gebeurde ernstige feiten die wij te weten komen, spontaan melden bij de Procureur des Konings, zonder evenwel de verantwoordelijkheid van deze aangifte bij de maatschappelijk werkers te laten. Immers, als een maatschappelijk werker een vermoeden heeft, meldt hij of zij dit aan de verantwoordelijke, en dit wordt intern besproken. Deze manier van werken beschermt de maatschappelijk werker en verbreekt de vertrouwensrelatie niet tussen de maatschappelijk werker en de steunaanvrager.

Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe verheugt zich dus dat dit beroep waaraan het heeft deelgenomen, nuttig was. Op die manier wordt de belangrijkste taak van de maatschappelijk werkers, namelijk het helpen van de meest behoeftigen, noch het beroepsgeheim waarmee zij hun opdracht moeten uitvoeren, niet ondermijnd.

© 2021 - CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Intranet | Disclaimer | Plan du site | Contact